combar

Di-tu Wiktionary
Jump to: Navigatsia, Câftare


Tzi va s-dzãcã

Una planta ti mâcari - mutrea aua s-u vedz.

Cum s-aschimba

combari (pl.)

Cum s-dzâtzi

Aua lipseashti s-agrãpseshtzâ tini ...

Di iu ini

Aua lipseashti s-agrãpseshtzâ tini; mini nu shtiu ...

Exemple (cum dzãtzem in armãneashti la 'exemple'?)

Adă niscântzâ combari ti tora seara lăi!

Pri alti limbi