Sari la conținut

Wiktionary:Cafine

Di-tu Wiktionary

La Cafine easti loclu di muabeti ali Wikitionary pri Armâneaști:
angrâpsiț pi frândzâ aestâ mași di Wikitionary; ți nu easti scriat di Wikitionary, va s-hibâ aștersu.

Agiutorlu la alâxiri ari pi frândza aestâ.


  • Bagâ subiecti noi icâ toarnâ apandisi tu unu mesagiu:
    • Subiectu nou: anyrâpsea disuprâ di iu easti scriatâ „Bagâ unâ antribari noao”
    • Muabeț veacľi: bagâ pri „edit source”
  • Dupu zboarâli ți lâ aveț anyrâpsitâ, lipseaști s-bâgaț patru tildi (~~~~).


Arhiva Fântânii
Nu scriaț tu arhivâ!